Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie

Idź do spisu treści

Menu główne

Ewaluacja 2013/2014

Dokumenty szkoły
RAPORT  Z EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KŁANINIE
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


1. EFEKTY  DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ W WORD
1.2  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowejAutorzy:
                                                             Małgorzata Bielecka
                                                             Joanna Golecka
                                                             Ewelina Łukawska
                                                             Ks. Mariusz Kałas


Kłanino, 22 maja 2014r.


I. Obszar ewaluacji

1. EFEKTY  DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI
Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy

II. Wymaganie

1.2   Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

III. Cel ewaluacji

Zebranie informacji na temat realizacji zagadnień wynikających z podstawy programowej

IV. Sposób realizacji. Metody, techniki, narzędzia

1. Obserwacja zajęć, analiza dokumentacji (dzienniki lekcyjne, protokoły RP -  sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego, analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych i diagnoz końcoworocznych, protokoły zebrań z rodzicami, plany pracy dydaktycznej i zajęć dodatkowych, arkusz realizacji podstawy programowej), wywiad z dyrektorem szkołyHARMONOGRAM  DZIAŁAŃ


Lp. Działanie Termin Uwagi
1.  Wybór przedmiotu ewaluacji Listopad 2013r.2.  Opracowanie pytań kluczowych Styczeń 2014r.


3.  Opracowanie narzędzi badawczych Luty
2014r.


4.  Przeprowadzenie badań

Kwiecień
2014r.
5.  Opracowanie  raportu  Maj 2014r.6.  Przedstawienie raportu Radzie Pedagogicznej Czerwiec 2014r.ANALIZA DOKUMENTACJI

Analizie podlegały dokumenty:

- dzienniki lekcyjne
- protokoły rady pedagogicznej
- protokoły zebrań z rodzicami
- raporty po sprawdzianach
- plany pracy dydaktycznej i zajęć dodatkowych
- arkusze realizacji podstawy programowej


V. Opis wyników:


Pytania kluczowe Wyniki

1. Czy uczniowie nabywają
wiadomości i umiejętności
określone w podstawie
programowej?

2. Czy zajęcia obowiązkowe realizowane są zgodnie z ramowymi planami nauczania?
Analiza dokumentacji wykazała, że wszyscy nauczyciele w swojej pracy uwzględniają realizację podstawy programowej, a uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Dokumentacja szkoły potwierdza , że wszyscy
uczniowie szkoły otrzymują promocję do
następnej klasy. Analiza dzienników lekcyjnych
wykazała, że uczniowie uzyskują w dużej
większości oceny pozytywne, co świadczy o
opanowaniu wiadomości i umiejętności
nakreślonych w podstawie programowej.
Wszyscy uczniowie mają możliwość poprawy
ocen i często z niej korzystają, co sprzyja
nabywaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
Są również zapoznawani ze sposobami
skutecznego uczenia się, co ułatwia im znacznie
opanowanie wymaganych wiadomości i
umiejętności. W czasie pracy z uczniem uwzględniane są również zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej z dostosowaniem metod i form pracy do możliwości indywidualnych uczniów , tj. zarówno zdolnych jak i tych potrzebujących pomocy.
Wszyscy nauczyciele uczestniczą w różnych
formach doskonalenia, a nabyte w ten sposób
umiejętności wykorzystują potem w pracy z
dziećmi.
Dowodem na spełnienie tego wymagania  są
także wyniki sprawdzianu zewnętrznego.
Nabywanie wiedzy i umiejętności zgodnych z
podstawą programową przez uczniów szkoły
potwierdzają również sukcesy absolwentów szkoły osiąganych w gimnazjum.


Wywiad z Dyrektorem Szkoły potwierdza , że zajęcia te realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania, co również zatwierdza Burmistrz Bobolic. W ramach godzin do dyspozycji dyrektora realizowane są: w kl. II – 1 godz. edukacji matematycznej, w kl. III – 1 godz. zespołu wyrównawczego, w kl. V – 1 godz. z podziałem na język polski i matematykę, w kl. VI – 2 godz. zespołu wyrównawczego (po 1 godz. na język polski i 1 godz. na  matematykę) część zajęć wynika z nowego ramowego planu nauczania - w kl. II i V, a w kl. III i VI - ze starego.

3.W jaki sposób odbywa się diagnozowanie osiągnięć uczniów? W szkole prowadzone są badania  poziomu
wiedzy i umiejętności uczniów w formie  próbnych sprawdzianów oraz okresowych diagnoz. Badania te ujęte są w rocznym planie i obejmują wybrane oddziały.
Cyklicznym planowym badaniem osiągnięć objęci są wszyscy uczniowie od oddziału
przedszkolnego do klasy VI. W szkole
przeprowadza się:
1. badanie gotowości szkolnej w oddziale
przedszkolnym
2. diagnoza na wejściu dla klasy I
3. badanie stopnia opanowania treści nauczania
przewidzianych dla klasy I – maj
4. badanie osiągnięć edukacyjnych po I etapie
kształcenia – maj
5. badanie umiejętności w klasie V – maj
6. sprawdzian próbny dla klasy VI– grudzień /
styczeń
7. sprawdzian zewnętrzny dla klasy VI - kwiecień
Ponadto wszyscy nauczyciele przeprowadzają szereg badań z poszczególnych przedmiotów.
Badania te przeprowadzane są np. w formie
sprawdzianów pisemnych i sprawnościowych,
kartkówek i odpowiedzi ustnych.
W diagnozie wykorzystuje się np. testy
wydawnictwa "Operon", Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

4.W jaki sposób  analizuje się  osiągnięcia uczniów?

 Osiągnięcia uczniów analizowane są przez radę pedagogiczną w czasie klasyfikacyjnych zebrań nauczycieli za I i II semestr roku szkolnego z uwzględnieniem średnich ocen uczniów i klas, wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych, wyników z testów kompetencji, a także zachowania, frekwencji, sukcesów w konkursach
przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Analizowane są także działania uczniów na forum klasy, szkoły i środowiska. Uczniowie z
najwyższą średnią ocen zostają wyróżnieni nagrodami na forum szkoły, pochwałą w czasie zebrań z rodzicami, stypendium.
Uczniowie za 100% frekwencję otrzymują
wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.
Wynikiem analiz osiągnięć szkolnych uczniów
jest dostosowanie oferty edukacyjnej do
możliwości rozwojowych uczniów, dostosowanie przez nauczycieli metod i form pracy. Dla uczniów zdolnych organizuje się zajęcia rozszerzające treści kształcenia w postaci kół zainteresowań, przygotowanie do konkursów. Dla uczniów ze zdiagnozowanymi trudnościami w nauce organizuje się zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, zadaje się zadania o mniejszym stopniu trudności, udziela dodatkowej pomocy w czasie lekcji, stosuje się takie kryteria oceny, które pozwalają im na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego na miarę ich możliwości, obejmuje się indywidualną pomocą w nauce oraz udziela wsparcia przez wychowawcę oraz nauczyciela przedmiotu . Uczniowie o specjalnych predyspozycjach i zdolnościach zachęcani są do udziału w konkursach, zawodach sportowych.
W oparciu o zgromadzone dane, nauczyciele
dostosowują plany dydaktyczne do
poszczególnych zespołów, planują pracę
indywidualną z uczniami mającymi trudności lub
chcącymi rozwijać swoje uzdolnienia. Ponadto
wychowawcy klas również dokonują szczegółowej analizy zespołu klasowego pod względem efektów kształcenia i zachowania.

5.W jaki sposób uczniowie i rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć? W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów.
Szczegółowe analizy wyników przeprowadzanych  diagnoz stanowią podstawę do formułowania wniosków, służących doskonaleniu pracy. O wynikach i wnioskach informowani są uczniowie bezpośrednio po ich opracowaniu oraz rodzice – na najbliższym spotkaniu z wychowawcą. W wyjątkowych, niepokojących sytuacjach  rodzice wzywani są do szkoły indywidualnie. W przypadku uczniów kl. VI – wyniki i wnioski sprawdzianów wewnętrznych i końcowego są przedmiotem wspólnego zebrania uczniów i rodziców z wychowawcą, a informację rodzice otrzymują na piśmie.
Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów pozwala, m.in. na odpowiednią modyfikację planów dydaktycznych.
Wnioski z diagnozy dają możliwość uzyskania
przez uczniów lepszych wyników w nauce. Większość wniosków z analizy zarówno wewnętrznego badania wyników nauczania, jak i sprawdzianów zewnętrznych jest wdrażana na bieżąco w pracy dydaktycznej. Są to wnioski dotyczące konkretnych umiejętności, które zostały najsłabiej opanowane przez uczniów danego zespołu. Wnioski z analizy wyników
klasyfikacji, wewnętrznego badania wyników
nauczania, egzaminów zewnętrznych, osiągnięć w konkursach, zawodach sportowych stanowią
podstawę do planowania pracy szkoły w
następnym roku szkolnym, m.in. form pomocy,
metod pracy, zajęć wyrównawczych, zajęć dla
uczniów zdolnych.                                            Należy podkreślić, że potwierdzenie powyższych działań znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji szkolnej.

6.Czy wdrażane wnioski
przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?
Wdrażane wnioski sformułowane na podstawie
analizy osiągnięć uczniów przyczyniają się do
wzrostu efektów kształcenia oraz do poprawy
wyników w nauce.  Szkoła czyni starania nad
jakością swojej pracy, doskonali formy i metody
pracy, kieruje nauczycieli na różne formy
doskonalenia zawodowego i uczy zespołowego
działania.
Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania
lepszych wyników przez uczniów, wspierają
swoich uczniów werbalnie, motywują poprzez
różnego rodzaju nagrody-nie tylko stopniem
szkolnym. Uczniowie zachęcani są do brania
udziału w konkursach klasowych, szkolnych oraz międzyszkolnych. Osiągnięcia i efekty pracy uczniów są prezentowane m. in. w postaci
dyplomów, prac plastycznych na korytarzach
szkolnych oraz w czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych. Rodzice otrzymują listy
pochwalne.


Powyższe informacje potwierdzają źródła: wywiad z dyrektorem, dokumentacja szkolna.VI. Wnioski:

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej.
2. Uczniowie prezentują wysoki poziom wiadomości i umiejętności zawartych w
podstawie programowej.
3. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów.
4. Do badania przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów stosuje się różne formy
pomiaru dydaktycznego.
5. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów.
6. O wnioskach z analizy informowani są uczniowie i rodzice.
7. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników
w nauce.
8. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia oraz do
poprawy wyników w nauce.VII. Rekomendacje:

1. W dalszym ciągu zapoznawać uczniów ze sposobami skutecznego uczenia się.
2. W dalszym ciągu analizować osiągnięcia uczniów oraz formułować i wdrażać
wnioski służące doskonaleniu pracy i dające możliwość uzyskania przez
uczniów lepszych wyników w nauce.
3. Stosować różne formy motywowania uczniów do uzyskiwania coraz wyższych wyników.Raport powinien być przedstawiony:
- Dyrektorowi szkoły
- Radzie Pedagogicznej
- Radzie Rodziców
- Samorządowi Uczniowskiemu
EWALUACJA  WEWNĘTRZNA
2.PROCESY  ZACHODZĄCE  W  SZKOLE  LUB  PLACÓWCE
WYMAGANIE 2.3 Procesy  edukacyjne  mają  charakter  zorganizowany

kliknij aby otworzyć w word

EWALUACJA  WEWNĘTRZNA
2.PROCESY  ZACHODZĄCE  W  SZKOLE  LUB  PLACÓWCE
WYMAGANIE 2.3 Procesy  edukacyjne  mają  charakter  zorganizowany
PYTANIA  KLUCZOWE :
• Czy  procesy  edukacyjne  w  szkole  są  monitorowane ?
• Czy  nauczyciele  stosują  różne  metody  wspierania  i  motywowania  uczniów  w  procesie uczenia  się ?
• Czy  ocenianie  uczniów  daje  im  informację  o  postępach  w nauce ?
Ankietę  wypełniło  7  nauczycieli  i  54  uczniów
ANALIZA  WYNIKÓW  ANKIET  SKIEROWANYCH  DO  NAUCZYCIELI

SPOSTRZEŻENIA ;
1. Nauczyciele  w  naszej  szkole  prowadzą  bardzo  różnorodne  zajęcia ,
2. Większość  zajęć  odbywa  się  w  systemie  klas  łączonych 70 %
3. 100%  nauczycieli  zapoznaje  się  z opiniami  i orzeczeniami  uczniów ,
4. Zalecenia  PPPP zawarte  w  opiniach  realizowane  są  przez  nauczycieli  poprzez   : dostosowywanie  metod  i środków dydaktycznych , modyfikację  kryteriów oceniania , modyfikację  treści  nauczania  w  oparciu  o  podstawę programową , modyfikację  testów  sprawdzających
5. 71 %  nauczycieli  sprawdza  wszystkie  zadawane  prace  w  zeszytach i  ćwiczeniach , 29%  wybiera  po  kilka  do  sprawdzenia ,
6. Nauczyciele  w  bardzo  różnorodny  sposób  sprawdzają  stopień  opanowania  wiadomości  i   umiejętności  uczniów : 85%  robi  sprawdziany , 70 %  odpytuje , 57 %  robi  prace  klasowe  i  kartkówki . Innymi  formami  sprawdzenia  są  też  gry  edukacyjne  i  konkursy .
7. Zdaniem  71 %  nauczycieli  brak  pracy  domowej  jest  wynikiem  zapominania  i  lenistwa  , a  57 %  twierdzi  , że  jest  to  wynik : nieuwagi  na  lekcji , braku  zapisu  w  zeszycie  przedmiotowym  lub  ćwiczeniu  oraz  braku  kontroli  ze  strony  rodziców,
8. 85 %  nauczycieli  twierdzi ,że tylko  czasami  pomoc  w rozwiązywaniu  problemów  i  konfliktów  zabiera  czas  przeznaczony  na  realizację  lekcji ,
9. Zdaniem  nauczycieli istotny  wpływ  na  poprawę efektywności  lekcji oraz  maksymalnego  czasu  jej  wykorzystania  ma rozdzielenie  klas , utrwalanie  wiedzy w  domu , regularne odrabianie  prac  i podział  na  grupy  chłopców  i  dziewcząt  na zajęciach  wychowania  fizycznegoANALIZA  WYNIKÓW  ANKIET  SKIEROWANYCH  DO  UCZNIÓW

SPOSTRZEŻANIA :

1. Większość  uczniów  naszej  szkoły  uczęszcza  na  specjalistyczne  zajęcia ( wyrównawcze  z  języka  polskiego 44% , wyrównawcze  z  matematyki 28% , gimnastyki  korekcyjnej 20% , korekcyjno – kompensacyjne 11% , logopedyczne 11% ,
2. Duża  grupa  uczniów  ( 67% ) uczęszcza  też  na różnorodne  koła  zainteresowań
3. Uczniowie  lubią  uczęszczać  na  zajęcia  dodatkowe  ponieważ  nie  ma na  nich  ocen  i  dażą  sympatia  nauczyciela , 30 %  nie  lubi  uczęszczać na  te  zajęcia  ponieważ  rozpoczynają  się  zbyt  późno , a  przez  co  uczniowie  mają bardzo  mało  wolnego  czasu,
4. Tematyka  i  sposób  prowadzenia  zajęć  podoba  się  uczniom ( 74 % ) , innego  zdania  jest  grupa 8  uczniów  ( 15 % ),
5. Zajęcia  dodatkowe  zdaniem 72 % uczniów  pomagają  w  pokonywaniu  trudności  w  nauce,
6. Aż  20 %  uczniów  chciałoby uczęszczać  na  inne  zajęcia  dodatkowe ( plastyczne , informatyczne , sportowe , muzyczne ) ,
7. 78 %  nauczycieli   kontroluje  wszystkie  zeszyty  ćwiczeń ,
8. Nauczyciele  w różnorodny  sposób  sprawdzają  stopień  opanowania  wiadomości 89 %  odpytuje , 83 % robi  kartkówki , 61 % robi  sprawdziany  , a  52 % prace  klasowe .
9. Uczniowie twierdzą ,że nowe  wiadomości  podawane  przez  nauczycieli pozwalają  im  na samodzielne  wykonanie zadania  domowego , 33% wykonuje  te  zadania  bez  problemu ,
10. 65 %  uczniów  twierdzi , że  rzadko  rozwiązywanie problemów  i  konfliktów  zajmuje  czas na lekcji , ale  czasami  tak  się  zdarza ( 74 % uczniów ),
11. Zachowanie  uczniów  na  lekcjach  ma  ogromny  wpływ  na  zrozumienie  nowego  tematu , tak  uważa  87 %  badanych ,
12. Gdyby  uczniowie  byli  nauczycielami , to najwięcej  czasu  poświęciliby  na  wytłumaczenie nowego  tematu (74 % ) i  dyscyplinę  na  lekcji ( 59 %) ,


          Procesy  edukacyjne są planowane i  realizowane  w szkole  z  wykorzystaniem zalecanych  warunków  i  sposobu  realizacji  podstawy  programowej. W  planowaniu  tych  procesów  nauczyciele  uwzględniają potrzeby  i  możliwości   uczniów. Wykorzystuje  się  metody  nauczania , które  aktywizują  uczniów i   przyczyniają  się  do  intensywności  procesu  uczenia  się . Jakość  i  efektywność  procesu  uczenia  się  wynika  z  analizy  dokumentacji  szkoły . Zapisy  w  protokołach  Rady  Pedagogicznej  dostarczają  informacji , że  dokonuje  się  analizy  wyników  klasyfikacji  śródrocznej i  rocznej  oraz  egzaminów  próbnych  i  końcowych. Szczegółowa  analiza  zawarta  jest  w  sprawozdaniach. Ocenianie  uczniów  motywuje  ich  do  dalszej  pracy. Nauczyciele  monitorują  procesy  edukacyjne zwracając  uwagę  na  systematyczność  pracy  uczniów , sprawdzając  postępy  uczniów  w trakcie  odpowiedzi  ustnych , kartkówek , sprawdzianów  i  prac klasowych.


WNIOSKI :
1. Nauczyciele  i uczniowie  potwierdzili  systematyczną  kontrolę  opanowania  wiadomości. Charakter  tej  kontroli  jest  różny  w  zależności od  przedmiotu  nauczania i nauczyciela .
2. Nauczyciele  i  uczniowie  zgodnie  stwierdzili , że  rozwiązywanie  na  lekcjach  konfliktów  powoduje  zmniejszenie  czasu  na  pozostałe  ogniwa  lekcji , a  w  szczególności  na  wytłumaczenie  nowego  tematu.
3. Nauczyciele  systematycznie  zapoznają  się  z  opiniami  i  orzeczeniami PPPP.
4. Zajęcia  dodatkowe  prowadzone  są  zgodnie  z  potrzebami .
5. Nauczyciele  realizują  zalecenia  PPPP  zawarte  w opiniach  i  orzeczeniach  poprzez  dostosowywanie metod  i środków  dydaktycznych , zmodyfikowane  kryteria  oceniania , dodatkowe  sposoby  nagradzania  za  udział  w  zajęciach  w  zależności  od  potrzeb  uczniów.
6. Oferta  zajęć specjalistycznych  jest  zgodna  z  zaleceniami  PPPP.
7. Ze  względu  na  duże  potrzeby  należałoby  zwiększyć  ilość  godzin na  zajęcia  specjalistyczne.
8. Uczniowie  w  zdecydowanej  większości  lubią  uczęszczać  na  zajęcia  dodatkowe ponieważ  pomogły im one   utrwalić wiedzę  ,   przygotować  się  do lekcji  i prac  kontrolnych.
9. Oferta  zajęć  umożliwia również  rozwój  zainteresowań  , jednocześnie  wspomagając  proces  realizacji  podstawy  programowej .
10. 30 %  uczniów  nie  chce  dodatkowych zajęć  , ponieważ  jest  już  znacznie  obciążona  obecnymi.
11. W  celu  ekonomiczniejszego  wykorzystania  czasu  na  lekcji   nauczyciele  wnioskują  o  rozłączenie zajęć .

     Monitorowanie  osiągnięć  uczniów  skłania  nauczycieli  do  szukania  odpowiedzi  na  pytanie  , jaki  jest  stan  wiedzy  ucznia , nad  czym  należy  popracować  i  jakie  działania  podjąć  , aby  ucznia  zmotywować  do  pracy , by  osiągnął  sukces  na  miarę  swoich  możliwości. Dlatego  już  od  początku  roku  szkolnego  nauczyciele  zapoznają  uczniów  z  kryteriami  oceniania  i  wymaganiami z poszczególnych  przedmiotów , rozmawiają  na  temat  sposobów  uczenia  się  , przekonują , że  warto  się  uczyć  systematycznie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego